Pytanie:
Gmina realizuje program dotyczący nauki pływania dzieci. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego (8000 zł), wpłat od rodziców (9000 zł - po 100 zł od dziecka) oraz środków własnych gminy (10.000 zł).
Czy na gminie ciąży obowiązek podatkowy w VAT?
Jeżeli tak, to od której kwoty - dotacji, wpłat rodziców czy wkładu własnego?

Czy podstawą jest kwota otrzymana, czy to jest traktowana jako kwota brutto?
Co w przypadku, gdy po rozliczeniu część dotacji zostaje zwracana?

Odpowiedź:
Na gminie ciąży w takim przypadku obowiązek podatkowy w VAT jedynie w zakresie kwoty otrzymanej od rodziców.
Jako podstawę opodatkowania należy traktować kwotę otrzymaną od rodziców, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Uzasadnienie:
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, pod pojęciem którego rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.).

Wskazując na "odpłatne świadczenie" ustawodawca zwraca uwagę na konieczność wystąpienia po obu stronach czynności wzajemnego zobowiązania. Podlegającym zatem opodatkowaniu VAT odpłatnym świadczeniem usług będzie świadczenie usługodawcy, w zamian za które usługobiorca spodziewa się zapłaty.

Należy domniemywać, że otrzymywane przez gminę wpłaty od rodziców związane z organizowanym przez gminę programem nauki pływania są warunkiem przystąpienia przez beneficjentów do programu – gmina nauczy dziecko pływać pod warunkiem, że rodzic zapłaci.

Faktem jest, że zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.t.u., nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem jednak czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Choć zadania z zakresu kultury fizycznej stanowią zadania własne gminy, to jednak gminę z rodzicami wiążą tu umowy cywilnoprawne. Przedmiotowy przepis nie znajdzie zatem w tej sytuacji zastosowania. Wykonywane więc przez gminę usługi nauki pływania dzieci, finansowane w części przez rodziców, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatnikiem od towarów i usług.

Jak wynika z art. 29a ust. 1 u.p.t.u., podstawą opodatkowania VAT jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W analizowanym przypadku gmina otrzymała dotację z urzędu marszałkowskiego na realizację programu "już pływam". Dotacja ta nie ma jednak bezpośredniego wpływu na cenę usług świadczonych na rzecz dzieci – jest to ogólna dotacja na realizację programu. Dotacja ta zatem nie zwiększa podstawy opodatkowania VAT.

Podstawy tej nie zwiększa także dofinansowanie ze środków własnych gminy. Na gminie zatem ciąży w takim przypadku obowiązek podatkowy w VAT jedynie w zakresie kwoty otrzymanej od rodziców (por.: interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 lutego 2016 r., IPTPP2/4512-599/15-4/JS; interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2016 r., IPTPP3/4512-504/15-3/MJ).

Jak wynika z art. 29a ust. 6 pkt 1 u.p.t.u., podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku od towarów i usług. Jako podstawę opodatkowania należy zatem traktować kwotę otrzymaną od rodziców, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów