Pytanie:
Czy w świetle obecnego brzmienia art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., starosta będzie mógł wydawać decyzje łączne na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Czy w tym przypadku będzie wymagana kontrola WIOŚ w związku z art. 41a ust. 1 u.o.?

Odpowiedź:
W świetle art. 41 ust. 6 u.o. starosta jest organem właściwym do wydania decyzji łącznej – zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w jednym miejscu, jeżeli żadne z planowanych przedsięwzięć nie będzie przedsięwzięciem zawsze znacząco oddziałującym na środowisko, wskazanym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Zatem właściwość organu wydającego decyzję łączną ustalana będzie wedle kwalifikacji przedsięwzięć, a nie - jak do dnia 31 grudnia 2015 r. – wedle miejsca prowadzonej działalności.

Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów ujęte w decyzji łącznej nie będzie przetwarzaniem odpadów poza instalacjami i urządzeniami, to kontrola WIOŚ, o której mowa w art. 41a ust. 1 u.o., będzie konieczna, zaś organ wydający decyzję będzie miał obowiązek skierowania do WIOŚ wniosku o jej przeprowadzenie. Fakt, że organ będzie wydawał decyzję łączną, o której mowa w art. 41 ust. 6 u.o. (a nie samo zezwolenie na przetwarzanie odpadów), nie ma wpływu na ww. obowiązek.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów