Pytanie:
Jak wyliczyć zasiłek stały osobie w rodzinie, której dochód własny przekracza ustawowe kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, natomiast dochód na osobę w rodzinie mieści się w ustawowym kryterium?

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności złożyła wniosek o zasiłek stały. Jest matką samotnie wychowującą dziecko. Ma przyznany: zasiłek rodzinny w wysokości 106 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania - 250 zł, dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego - 80 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny na dziecko 153 zł.

Odpowiedź:
W opisanej sytuacji dochód osoby wnioskującej o zasiłek stały nie przekracza kryterium dochodowego, zasiłek pielęgnacyjny na dziecko nie jest dochodem matki.

Uzasadnienie:

W opisanym stanie faktycznym za dochód osoby wnioskującej o zasiłek stały należy uznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko jest dochodem rodziny, ale nie jest tzw. dochodem osobistym matki.

Zasiłek pielęgnacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługuje dziecku, potwierdza to równieżart. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s., który za dochód dziecka uważa m.in. zasiłek pielęgnacyjny. Wobec powyższego, dochód (osobisty) matki wynosi 436 zł., jest to kwota nie przekraczająca kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Matka ma zatem prawo do zasiłku stałego, którego wyliczenie nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 u.p.s. i będzie stanowiło różnicę między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem na osobę w rodzinie (wszystkie dochody należy zsumować i podzielić na 2).

Trzeba zastrzec, że gdyby dochód matki przekroczył kryterium dochodowe, zasiłek stały w ogóle by nie przysługiwał, nawet przy spełnieniu kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Z art. 37 ust. 1 pkt 2 u.p.s. wynika bowiem, że warunkiem otrzymania świadczenia jest kumulatywne wystąpienie dwóch przesłanek: dochód wnioskodawcy i dochód na osobę w rodzinie nie mogą przekraczać kryterium ustawowego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów