Radca prawny może być członkiem komisji przetargowej i jednocześnie sprawdzającym umowy pod względem formalno-prawnym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

Wzór regulaminu pracy komisji przetargowej wg UZP >>>

Ponadto kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji dokonanie innych niż ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert, czynności w postępowaniu oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania (art. 20 ust. 2 p.z.p.).

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pod tytułem „Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania", cel procedur udzielania zamówień publicznych zostaje osiągnięty z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie którego wykonuje powierzone czynności komisja przetargowa, nie jest tożsame z udzieleniem zamówienia publicznego, tj. zawarciem umowy.

Szkolenie z nowelizacji przepisów PZP wdrażającej dyrektywy UE >>>

Zatem powołanie radcy prawnego na członka komisji przetargowej i wykonywanie przez niego czynności wynikających z art. 20 ust. 1 i 2 p.z.p. nie narusza uprawnień radcy prawnego do wykonywania pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233).