Pytanie:
Czy można zwiększyć procentowo z budżetu gminy kwotę zasiłku okresowego bez wydawania uchwały rady gminy, nie zmieniając kryteriów dochodowych (zwiększając np. zasiłek okresowy o 20%)?

Czy wówczas kwota zasiłku okresowego łącznego osoby samotnie gospodarującej może po dodaniu 20% (z budżetu gminy) przekroczyć 418 zł, jeśli przy 50% nie przekracza kwoty 418 zł?
 
Odpowiedź: 
Rada gminy może zwiększyć tylko minimalne kwoty zasiłku okresowego i może to nastąpić jedynie w drodze uchwały.
 
Uzasadnienie:
W myśl art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s. rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Wyrażone w ten sposób uprawnienie dotyczy możliwości podwyższenia zasiłku, ale nie odnosi się ono do formy, w jakiej ma to nastąpić.

Rada gminy może zatem podwyższyć zasiłek okresowy lub nie, jeżeli zdecyduje się na podwyższenie, to może to uczynić tylko poprzez wydanie uchwały. Jest ona aktem prawa miejscowego, a zatem i powszechnie obowiązującego na terenie gminy, nie może być więc zastąpiona innym aktem normatywnym.

Zmiana minimalnych kwot zasiłku okresowego nie musi się wiązać ze zmianą kryteriów dochodowych. Warto podkreślić, że każda z tych inicjatyw znajduje oparcie w innym przepisie (art. 38 ust. 6 i art. 8 ust. 2 u.p.s.). Przepisy nie określają w jaki sposób następuje podwyższenie kwot minimalnych zasiłku okresowego, niemniej chodzi tu o kwoty wskazane w art. 38 ust. 2 i 3 u.p.s. Można wnioskować, że podwyższenie kwoty zasiłku okresowego będzie skutkowało zwiększeniem (procentowym) nakładu gminy na ten cel.

Sporne jest natomiast to, czy podwyższenie może spowodować przekroczenie kwoty 418 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Na negatywną odpowiedź wskazuje brzmienie ust. 6, w którym mowa jedynie o kwotach minimalnych. Rada gminy nie ma upoważnienie do zmiany maksymalnej wysokości zasiłku. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów