Starosta nie może narzucać spółce wodnej planu prac

Samorząd terytorialny

Starosta nie ma kompetencji do narzucenia spółce zmian w planie prac. Otrzymane od członka spółki wodnej pismo starosta powinien przekazać spółce wodnej do załatwienia we własnym zakresie.

24.01.2014