Pytanie
Pracownik jest zatrudniony w firmie od dnia 3 sierpnia 2009 r. na stanowisku mechanika. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, w pełnym etacie, wynagrodzenie wypłacane na 10 dnia następnego miesiąca. W dniu 1 marca 2014 r. pracownik zawarł związek małżeński z pracodawcą uzyskując z tym dniem status osoby współpracującej dla celów ZUS, natomiast nadal pozostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
W jaki sposób powinny być rozliczone składki za miesiąc marzec 2014 r. tj. za miesiąc, w którym pracownik otrzymał wynagrodzenie za miesiąc luty 2014 – wypłacone w dniu 10 marca 2014, a jednocześnie posiadał status osoby współpracującej?