UOKiK ukarał firmę i menedżerów za zmowę na rynku suplementów diety

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję. Oznacza to, że konsumenci przez wiele lat przepłacali za te produkty - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I nałożył na firmę karę w wysokości ponad 1,2 mln zł. Ukarał również dwie osoby zarządzające spółką, które były osobiście odpowiedzialne za funkcjonowanie zmowy.

30.08.2021

Mieszkania świetnie się sprzedają, ale umowy nie zawsze bezpieczne

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo

Ceny mieszkań rosną, a mimo to nie brakuje chętnych na nie. Dziś na rynku nieruchomości rządzą sprzedający, a nie nabywcy. By „wycisnąć” jak najwięcej z mieszkania, ci pierwsi potrafią zerwać umowę z dnia na dzień, dochodzi też do licytacji: kto da więcej. Kupujący starają się zabezpieczyć przed tego typu praktykami. Nie zawsze jednak skutecznie.

28.08.2021

RPO: Minister ograniczył ustawowy dostęp do procedury uchodźczej

Administracja publiczna Prawo unijne

Obowiązująca od soboty nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie osób nielegalnie przekraczających granicę powoduje, że wynikające z Konwencji Genewskiej i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP prawo cudzoziemców do ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową stało się fikcją - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

26.08.2021

ETPC nakazuje pomóc migrantom, ale nie wymaga ich wpuszczenia

Administracja publiczna

Polska ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną oraz żywność, wodę i ubrania dla koczujących na polsko-białoruskiej granicy w poblizu Usnarza Górnego - zdecydował w środę Europejski Trybunał Praw Człowieka w odpowiedzi na wniosek złożony przez grupę polskich prawników. Trybunał nie nakazał jednak wpuszczania migrantów do Polski. Zdaniem MSZ potwierdza to stanowisko polskich władz.

26.08.2021

Tysiące spraw dotyczących kredytów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że po I półroczu br. w sądach było 58 tysięcy spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pozwów takich wciąż przybywa, bo tylko przez sześć ostatnich miesięcy wpłynęło do sądów 19,7 tys. takich spraw.

25.08.2021

MSZ: Stosujemy się do konwencji dotyczącej statusu uchodźców

Administracja publiczna

Władze Rzeczpospolitej Polskiej z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców

24.08.2021

KNF chce uregulować korzystanie przez instytucje finansowe z mediów społecznościowych

Rynek i konsument Finanse

Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności instytucji finansowych, oprócz niewątpliwych korzyści polegających na docieraniu z przekazem informacyjno-marketingowym do szerszego grona odbiorców przy stosunkowo niewielkich nakładach, jest działalnością kreującą również ryzyka prawne i reputacyjne - uważa Komisja Nadzoru Finasowego.

24.08.2021

Prawnicy PAN: Władza narusza obowiązki państwa i nie szanuje godności uchodźców

Prawnicy Administracja publiczna

Z niepokojem obserwujemy naruszenie fundamentalnych praw osób pozostających w dramatycznej sytuacji bezdomności, głodu i zimna pomiędzy terytorium bezpiecznej i zasobnej Polski a terytorium autorytarnej Białorusi - stwierdza w oświadczeniu w sprawie uchodźców przetrzymywanych siłą na granicy polsko-białoruskiej Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

24.08.2021

Fundacja Helsińska prosi ETPC o zabezpieczenie ws. codzoziemców na polsko-białoruskiej granicy

Administracja publiczna Prawo unijne

Daniel Witko i Agata Bzdyń - prawnicy współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka skierowali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o wydanie środków tymczasowych w sprawie grupy cudzoziemców przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o odmowę przyjęcia od nich wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce.

24.08.2021

Zmiana przepisów ma utrudnić przekraczanie polskiej granicy

Administracja publiczna

Do Sejmu trafił projekt zmian w dwóch ustawach, który przewiduje, że cudzoziemiec zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, zarządzeniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. - To będą przepisy sprzeczne z prawem międzynarodowym

23.08.2021

Ustawa regulująca usługi medialne według unijnych zasad podpisana

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

Zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform wideo, zmiany zasad umieszczania reklam w usługach medialnych, wyeliminowanie treści zabronionych oraz zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy - takie m.in zmiany przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

23.08.2021

Ustawa o gatunkach inwazyjnych z podpisem prezydenta

Środowisko

Eliminacja lub zminimalizowanie negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie - to cel ustawy o gatunkach obcych, podpisanej właśnie przez prezydenta. Chodzi też o dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie inwazyjnych gatunków obcych.

23.08.2021

Ustawa przewidująca emerytury dla zwierząt w służbach podpisana przez prezydenta

Policja

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą status zwierząt w służbach. Reguluje ona status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Zapewni m.in. psom i koniom służbowym dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

23.08.2021

Zmiany w ustawie o kasach zapomogowo-pożyczkowych z podpisem prezydenta

Finanse

Prezydent podpisał zmiany z 11 sierpnia 2021 r. wprowadzone do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, których celem jest stworzenie lepszych ram prawnych dla tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych działania tych instytucji u pracodawców. Sejm 11 sierpnia poparł poprawki zaproponowane przez Senat do tej ustawy.

23.08.2021

Renta od sprawcy wypadku nie zawsze korzystna dla poszkodowanego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ścisłe powiązanie w rządowym projekcie postępowania karnego i cywilnego przy dochodzeniu renty przyznawanej osobom, względem których na zmarłym, którego śmierć nastąpiła wskutek przestępstwa umyślnego, ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, może dać ubezpieczycielom furtkę do prób odmowy na etapie postępowania likwidacyjnego wypłat z tytułu renty.

21.08.2021

RPO: Opłata za usunięcie i parkowanie odholowanego samochodu jest niezgodna z prawem

Administracja publiczna Transport

Obywatel, którego samochód został odholowany, otrzymał pouczenie o konieczności opłaty za jego usunięcie i postój. Tym czasem Recznik Praw Obywatelskich twierdzi, że przepis zawierający to pouczenie utracił moc w 2019 r., ale wzór powiadomienia wciąż nie został uaktualniony. - Wprowadza to w błąd właścicieli pojazdów - twierdzi RPO i zwraca się do MSWiA o zmianę powiadomienia

20.08.2021

UOKiK sprawdza, czy nowa opłata w PayPal narusza prawa konsumentów

Rynek i konsument

Pośrednicząca w płatnościach internetowych firma PayPal naruszyła zbiorowe interesy konsumentów poprzez jednostronną zmianę umów z konsumentami i wprowadzenie nowej opłaty - podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi w tej sprawie postępowanie. Wątpliwości budzi klauzula modyfikacyjna, na mocy której spółka wprowadziła zmiany w regulaminie.

18.08.2021

Nie warto zwlekać z rozliczeniem wcześniejszej spłaty kredytu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Wkrótce zaczną przedawniać się dla części klientów roszczenia dotyczące niewłaściwego rozliczenia przez pożyczkodawcę kredytu konsumenckiego. Dla umów zawieranych w pierwszych latach obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim termin przedawnienia wynosi 10 lat. W przypadku wcześniejszej spłaty konsument może ubiegać się o proporcjonalne rozliczenie i zwrot poniesionych kosztów.

14.08.2021

Ambasadorzy RP: Nie tylko spór prawny z Unią, ale droga bez powrotu

Prawo unijne

W najnowszym stanowisku Konferencji Ambasadorów RP pt. Stawką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej podkreślono, że błędem jest ograniczanie zaostrzającego się konfliktu między rządem PiS a Unią Europejską do „sporu prawnego”. Chodzi bowiem o sprawy zasadnicze - demokratyczny bądź autorytarny ustrój Polski oraz jej pozostanie lub nie w Unii Europejskiej.

13.08.2021