SN: Majątek spółek wykreślonych z KRS nie zawsze przejmuje państwo

Prawo cywilne Spółki

Skarb Państwa nie nabył mienia pozostałego po spółkach wykreślonych z rejestru przed 1 maja 2015 r. (tj. wejściem w życie art. 25e ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Zdaniem sądu prawo w tym przypadku nie może działać wstecz.

25.02.2019

WSA: Nie można domniemywać wprowadzania dopalaczy do obrotu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Inspektor sanitarny wymierzył karę pieniężną w kwocie 20 tys. zł za wprowadzanie dopalaczy do obrotu. Sprawa trafiła do WSA w Białymstoku, który uznał, że udowodniono jedynie posiadanie substancji psychoaktywnych, ponieważ znalezienie podczas przeszukania narzędzi do porcjowania nie dowodzi wprowadzania do obrotu.

24.02.2019

SA: Nauczyciel musi być zawiadamiany o terminach dyscyplinarki

Kadry w oświacie

Komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia po wysłuchaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy. Oznacza to, że obwiniony i jego obrońca muszą być poinformowani o tym, że wyznaczono termin rozprawy. Orzekanie pod ich nieobecność jest niedopuszczalne - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

23.02.2019

NSA: Golonka na festynie zniknęła, wójt nie wyjaśnia, co się z nią stało

Finanse samorządów

Na festynie w Mszanie organizowanym ze środków unijnych w celu zmniejszenia ubóstwa nie rozdawano golonki, którą zakupiono. Miano zbierać pieniądze na cele społeczne, ale nikt nie widział zbiórki. Na pytania mieszkańców wójt odpowiada wymijająco. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bezczynność organu.

23.02.2019

Wojewoda: interes prawny to nie to samo co podejrzenie o stronniczość

Samorząd terytorialny

Pojęcie „interesu prawnego” jest pojęciem obiektywnym, w odróżnieniu od przyjętej przez radę przesłanki wyłączenia radnego „w sprawach, w których może powstać podejrzenie o stronniczość”. Nadto wyłączenie dotyczy samego głosowania, a nie pracy w radzie i komisji – wskazał wojewoda lubelski.

23.02.2019

SN: Mniejszy rabat to naruszenie uczciwej konkurencji?

Prawo cywilne

Czy niższe rabaty niż stosowane wobec innych spółek, proponowane przez kontrahenta są utrudnianiem przedsiębiorcom dostępu do rynku i dyskryminacją - odpowie Sąd Najwyższy 7 marca br. po wysłuchaniu stanowisk stron procesu. Sądy dwóch instancji orzekły, że praktyka była uczciwa.

22.02.2019

WSA: Odszkodowania za opóźniony lot można żądać w każdym czasie

Odszkodowanie za opóźniony lot, przewoźnik musi wypłacić niezależnie od daty złożenia wniosku, nawet po 4-5 latach. Brak regulacji dotyczącej przedawnienia nie uzasadnia stosowania przepisów kodeksu cywilnego do stosunku administracyjnoprawnego - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

21.02.2019

SN: Kto skarży prawomocny wyrok, nie może zapominać o skardze nadzwyczajnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Dopiero gdy strona spotka się z odmową zainicjowania przez właściwy podmiot skargi nadzwyczajnej w jej sprawie, to może ona składać skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Powyższe odnosi się do spraw prowadzonych przed dniem w życie przepisów o skardze nadzwyczajnej, jak i przed tą datą - orzekł Sąd Najwyższy.

21.02.2019

SN: Prokurator działała w stanie wyższej konieczności, może uniknąć kary

Prawo karne Prokuratura

Prokurator w stanie spoczynku Ewa N. została oskarżona przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Miała ponad 2 promile, czyli przekroczenie 5-krotne normy. Obwiniona twierdzi, że działała w stanie wyższej konieczności - ratowania życia swego ojca.

20.02.2019

WSA przyznaje rację Komisji Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Z chwilą śmierci właściciela nieruchomości następuje utrata zdolności prawnej i wobec tego nie można wydać decyzji administracyjnej, ani nie można nałożyć praw czy nadać uprawnień w stosunku do takiej osoby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny, uznając za słuszną decyzję Komisji Weryfikacyjnej ds, nieruchomości warszawskich

20.02.2019

W procesie znanych adwokatów i lekarzy SN każe zbadać bezstronność sędziego i zeznania świadka koronnego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił wyroki w sprawie, powiązanej z procesem Lwa Rywina, ośmiu oskarżonych lekarzy i znanych adwokatów o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej. Powód: wątpliwości co do bezstronności sędziego przewodniczącego. Sprawa wraca do sądu rejonowego i proces zaczyna się od początku.

19.02.2019

WSA: Kłopoty kadrowe nie usprawiedliwiają opieszałości urzędu skarbowego

Ordynacja

Organ podatkowy ma obowiązek terminowego rozpoznania sprawy, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Gdy sprawa nie jest skomplikowana, to nie ma podstaw do tego, by organ kilkukrotnie przedłużał termin, w jakim ma wydać decyzję w sprawie. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

19.02.2019

SN: Dobra wiara przy zasiedzeniu służebności przesyłu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa własność urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

19.02.2019

NSA: Zasiłek z MOPS zdradzi miejsce zamieszkania

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Małoletni został umieszczony w rodzinie zastępczej. Powstał negatywny spór o właściwość, ponieważ żaden powiat nie chciał ponosić wydatków na opiekę i jego wychowanie. Rozpoznający sprawę NSA uznał, że miejsce zamieszkania może być potwierdzone otrzymywaniem zasiłków od lokalnej placówki pomocy społecznej.

19.02.2019