Dr hab. Jacek Widło, wcześniej profesor nadzwyczajny KUL, został powołany w 2018 przez prezydenta Andrzeja Dudę do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.  Jednak po wydaniu kilku wyroków w Izbie Kontroli decyzją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od 1 marca został przeniesiony do Izby Cywilnej.

Czytaj: 
ETPCz: Polska musi szybko rozwiązać problem braku niezależności KRS>>

Izba Karna SN: Sędzia Motuk nie może orzekać w swojej sprawie>>

Powody wyłączenia

Sędzia Jacek Widło zawiadomił prezesa Izby Cywilnej o podstawie wyłączenia się od orzekania w tej sprawie z powołaniem na odpowiednio stosowane art. 48 i 49 kpc ( z mocy ustawy - iudex inhabilis i na wniosek - Iudex suspectus).

Czytaj: Za neoKRS zapłaci Sąd Najwyższy - reforma sądów go zmarginalizuje>>

Sędzia Widło uznał, że zgodnie treścią wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 8 listopada 2021 r. wydanego w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) nie spełnia warunków przewidzianych dla niezależnego sądu.

Czytaj w LEX: Konsekwencje prawne wyroku TSUE z 2 marca 2021 r. A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa >

Prof. Widło wskazał, że orzeczenie wydane przez sąd, w składzie którego jest sędzia powołany do pełnienia urzędu na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przepisami wyżej wymienionej ustawy, może naruszać standard określony w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Powoduje to - w jego ocenie - poważne ryzyko traktowania orzeczenia jako wydanego w warunkach nieważności postępowania oraz powstania roszczeń odszkodowawczych. Sędzia powołał się również na dobro wymiaru sprawiedliwości, interes stron i ich prawo do rzetelnego procesu oraz dobro państwa.

Sprawa dotyczyła transgranicznego wydania dziecka.

Sygnatura akt I CSKP 524/21, postanowienie z 29 listopada 2021 r.

​Zobacz procedury w LEX:

Wyłączenie sędziego z urzędu (podstawy wyłączenia z mocy samej ustawy) >

Wyłączenie sędziego na wniosek strony (podstawy wyłączenia z mocy samej ustawy) >

Wyłączenie sędziego na wniosek strony (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności) >

Wyłączenie sędziego na jego żądanie (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności) >