SIWZ musi być jasna i klarowna

Budownictwo

To zamawiający odpowiada za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne dane i parametry - przypomina Krajowa Izba Odwoławcza...

08.03.2012

Trzeba zawiadamiać wszystkich wykonawców

Budownictwo

Obowiązkiem zamawiającego jest jednoczesne zawiadomienie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia, a w zawiadomieniu zamawiający...

07.03.2012

Trzeba zawiadamiać wszystkich wykonawców

Samorząd terytorialny

Obowiązkiem zamawiającego jest jednoczesne zawiadomienie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia, a w zawiadomieniu zamawiający...

07.03.2012

Trzeba zawiadamiać wszystkich uczestników przetargu

Obowiązkiem zamawiającego jest jednoczesne zawiadomienie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia, a w zawiadomieniu zamawiający...

07.03.2012

"Powinien" = "Jest obowiązany"

BHP

Użycie słowa powinien w połączeniu z bezokolicznikiem jest równoznaczne z obowiązkiem podjęcia określonego działania, które jest zachowaniem pożądanym, oczekiwanym, spodziewanym. Tym samym, użyty w...

06.03.2012

Koszty wyżywienia na uczelni to wydatki osobiste

Wydatki na wyżywienie studiującego przedsiębiorcy ponoszone w czasie wyjazdów na uczelnię nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu, bowiem nie są związane z wyjazdami mającymi bezpośredni...

06.03.2012

Warunki zamówienia muszą być jasne i klarowne

To zamawiający odpowiada za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne dane i parametry - przypomina Krajowa Izba Odwoławcza...

06.03.2012

Strasburg: cele nie mogą być zatłoczone

Więźniowie muszą przebywać w warunkach zapewniających poszanowanie ich godności. Sposób i warunki pobytu w więzieniu nie mogą sprawiać, iż osadzeni doznają cierpienia większego niż cierpienie wpisane...

05.03.2012