Wyjaśnień nie należy interpretować rozszerzająco

Samorząd terytorialny

Wykonawca sporządzając ofertę musi brać pod uwagę pełną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnień treści specyfikacji. Wykonawca nie może zawęzić się do posługiwania się tylko...

02.05.2011

Brak środków to brak umowy

Samorząd terytorialny

Budowa dróg leży w interesie publicznym. Jednak wobec ograniczenia środków na ten cel (w drodze uchwały Rady Ministrów), nie jest możliwa realizacja wszystkich uprzednio zamierzonych inwestycji w...

28.04.2011

Prawo opcji w zamówieniach publicznych

Samorząd terytorialny

Instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny...

14.04.2011

Opinia KIO to nie akt administracyjny (SA/Wa 362/11)

Samorząd terytorialny

Etap postępowania kontrolnego prowadzony przez Krajową Izbę Odwoławczą nie jest postępowaniem administracyjnym, a opinia co do zgłoszonych zastrzeżeń dotyczących wyniku kontroli doraźnej nie ma formy...

13.04.2011