Niedopuszczalny jest podział nieruchomości wspólnej, w tym również dla celów podatku od towarów i usług. Udziały w nieruchomości wspólnej są nierozerwalnie związane z prawem własności lokalu mieszkalnego. Nie można uznać, że prawo do koniecznego udziału, który to udział będzie obejmował udział w częściach wspólnych obu budynków - balkonach, tarasach, garażu podziemnym, jak również w urządzeniach zainstalowanych na tych częściach wspólnych - bramie garażowej, placu zabaw dla dzieci, lampach, ogrodzeniu, śmietniku, utwardzonych chodnikach i placach, zieleni i innych elementach małej architektury jako części składowych gruntu jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym może stanowić odrębny przedmiot obrotu podlegający opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Interpratacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 czerwca 2012 r., ILPP2/443-490/10/12-S/PG.