W przedmiotowej sprawie podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem czy sprzedaż praw do emisji CO2 jest jednym z rodzajów przychodów objętych zwolnieniem z podatku CIT na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (sse).

Zdaniem podatnika przychody te, jako nieosiągane z działalności odrębnej od działalności objętej zakresem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT .

Organ podatkowy uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego, ocena prawna konkretnego dochodu pod kątem możliwości uznania go za dochód wolny od podatku na podstawie tego przepisu powinna opierać się na treści zezwolenia strefowego. A odnosząc powyższe do opisanej sytuacji faktycznej działalność w zakresie sprzedaży praw do emisji CO2 nie została wymieniona w wydanym zezwoleniu. Z tego względu, dochody uzyskane z tytułu zbycia ww. praw nie są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o CIT .

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Sąd przyjął, że ustawodawca założył, że podmiot prowadzący działalność w strefie może prowadzić wszelką działalność, lecz tylko ta, która została wymieniona w zezwoleniu może z tytułu przynoszących dochodów korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Zarówno art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, jak i art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT , odwołujący się w swej treści do art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wiążą prawo do zwolnienia z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz respektowaniem warunków określonych w tym zezwoleniu.

Przepisy te stanowią mianowicie o zwolnieniu z podatku dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na strefy "w ramach", tudzież "na podstawie" zezwolenia strefowego. Jeżeli zatem dany rodzaj działalności gospodarczej nie został wymieniony w zezwoleniu, to uzyskany z tej działalności dochód nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Wyrok WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2012 r., III SA/Wa 2097/11

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 t.j.)