O zbadanie konstytucyjności niektórych znowelizowanych zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym zwrócił się do TK w sierpniu 2009 r. prezydent Lech Kaczyński. Wskazywał jednocześnie, że ze względu na znaczenie nowych regulacji dla systemu zarządzania kryzysowego, wniosek do TK ma charakter następczy i został skierowany po uprzednim podpisaniu nowelizacji.
We wniosku wskazano m.in., że brak określenia w ustawie obowiązku konsultowania z prezydentem prac m.in. nad: krajowym planem zarządzania kryzysowego, raportem o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz narodowym programem ochrony infrastruktury krytycznej stanowi naruszenie konstytucji. Ustawa zasadnicza bowiem zobowiązuje poszczególne władze do współdziałania.
Odnosząc się do tego zarzutu, TK wskazał, że dokumenty te nie wykazują cech aktu o charakterze normatywnym, a przepis konstytucji, na który powołano się we wniosku, dotyczy "aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym i nie stanowi adekwatnego wzorca kontroli".
Trybunał nie podzielił także innych zarzutów dotyczących niekonstytucyjności ustawy. Wskazał m.in., że konstytucyjny jest zapis, zgodnie z którym dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informuje właścicieli i posiadaczy o ujęciu w wykazie infrastruktury krytycznej ich obiektów lub instalacji. Zgodnie z ustawą infrastruktura krytyczna to obiekty i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa np. dotyczące łączności, ochrony zdrowia, transportu, zaopatrzenia w energię i wodę.
"Sytuacja prawna właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji i urządzeń należących do infrastruktury krytycznej oraz obowiązki z tym związane zostały określone w ustawach. Tym samym, wynikające z konstytucji wymaganie, zgodnie z którym ograniczenia wolności i praw mogą być wprowadzane w drodze ustawy, zostało spełnione" - zaznaczył TK.
W komunikacie po rozprawie TK wskazał też, że "z uwagi na szczególne znaczenie infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa państwa i jego obronności, usprawiedliwione jest pozbawienie właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji i urządzeń prawa odwołania w razie umieszczenia obiektu, instalacji lub urządzenia w wykazie infrastruktury krytycznej". Wyrok Trybunału jest ostateczny.(PAP)