Samodzielnie pobrane wydruki z KRS i CEIDG są oryginałami

Zamówienia publiczne

Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

03.10.2013

Kiedy faktura potwierdza należyte wykonanie zamówienia

Zamówienia publiczne

Sam fakt wystawienia faktury przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie świadczy o należytym wykonaniu zamówienia. Ze stanu faktycznego musi niezbicie wynikać, że dokument ten został...

03.10.2013

Gdy postępowanie jest obarczone wadą należy je unieważnić

Zamówienia publiczne

Zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli dowie się o istnieniu wady postępowania, która jest poważna, nieusuwalna i może mieć wpływ na ważność przyszłej...

03.10.2013

Ofertę niezgodną z SIWZ należy odrzucić

Zamówienia publiczne

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, jeśli jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co zostało stwierdzone po porównaniu treści obu dokumentów - przypomina...

03.10.2013

Wiek sędziego stanowi informację publiczną

Samorząd terytorialny

Informacja o wieku sędziów jest informacją mającą związek z pełnieniem przez nich funkcji publicznej, co powoduje, iż jej udostępnienie stanowi informację publiczną uznał NSA w wyroku z 5 marca 2013...

03.10.2013

PCC: fiskus może wzruszyć wycenę rzeczoznawcy

Wartość zbywanej nieruchomości do celów podatkowych musi odpowiadać jej wartości rynkowej, nawet jeżeli została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w...

03.10.2013

Faktury mogą być przechowywane w formacie PDF

Dopuszczalne jest, aby kopie faktur przechowywane były wyłącznie w formie elektronicznej z zachowaniem możliwości wydrukowania ich na żądanie organów podatkowych w podziale na okresy rozliczeniowe,...

03.10.2013

NSA: radny może dorabiać w budynku należącym do gminy

Samorząd terytorialny

Radny może prowadzić prywatne zajęcia muzyczne w budynku należącym do gminy - orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że nie narusza to przepisów o zakazie prowadzenia działalności...

02.10.2013

NSA: wynagrodzenie rektora podlega prawu pracy

Droga administracyjna w sprawie wynagrodzenia rektora szkoły wyższej jest niedopuszczalna. Rektor musi pozostawać w stosunku pracy, aby mógł być wybrany na tę funkcję - orzekł NSA

02.10.2013