Zamawiający kupuje to, co dla niego najlepsze

Zamówienia publiczne

Przetarg jest organizowany w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla instytucji zamawiającej, a nie najlepszej w świetle obiektywnych kryteriów. Decydujące znaczenie ma treść zapisów zawartych w...

25.11.2013

SN o cesji praw do warszawskich gruntów i kamienic

Samorząd terytorialny

Sąd Najwyższy zakwestionował w piątek cesję prawa do odszkodowania za warszawską kamienicę przy ul. Hożej 25, odebraną dekretem z 1945 r. Dlatego nie odpowiedział, czy jej właścicielki mogły przelać...

25.11.2013

SN: szkody górnicze oceniane według starych przepisów

Do spraw o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w których zdarzenie wywołujące szkodę, jak i jej powstanie, miały miejsce przed 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy z 4...

25.11.2013

Wykonawca udowadnia, że cena nie jest rażąco niska

Zamówienia publiczne

Ciężar udowodnienia zamawiającemu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa w całości na wykonawcy, który taką cenę zaoferował i został wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie -...

24.11.2013

SN: budynek wart miliony sprzedany za 50 zł

Sąd Najwyższy uznał, że Sąd Apelacyjny w Warszawie powinien dokładnie zbadać, czy umowa sprzedaży kamienicy będącej w posiadaniu władz miasta za 50 zł przez właścicieli była ważna i nie omijała...

24.11.2013

Oferta niezgodna ze specyfikacją wypada z gry

Zamówienia publiczne

Niezgodność oferty z treścią SIWZ, stanowiąca podstawę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub...

22.11.2013