Sąd Apelacyjny w Krakowie skierował pytanie do Sądu Najwyższego, które  kwestionowało ważność części prawa o ustanowienia hipoteki kaucyjnej do kwoty 35 tys. zł. Powództwo wniosła spółka E.G. z Warszawy przeciwko S. spółce  z o.o. z siedzibą w Krakowie., a sąd rozpatrywał kwestię unieważnienia umowy na wybudowanie nieruchomości. Powód twierdził, ze spór nie dotyczy pierwszeństwa pomiędzy dwoma wpisami hipoteki, ale o to, że nie istnieje prawo wpisane do niej (hipoteka).
Natomiast spółka pozwana, podnosiła, że powód jako wierzyciel nie może występować z takim roszczeniem, gdyż nie ma legitymacji czynnej zgodnie z art.189 kpc. I mamy do czynienia ze sporem o wpis w księdze wieczystej, a nie o unieważnienie umowy.
Sąd Najwyższy 14 marca 2014 r. w składzie trzech sędziów podjął uchwałę:
Możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) w zakresie dotyczącym pierwszeństwa hipotek nie wyłącza interesu prawnego wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka wpisana na niższym miejscu, w dochodzeniu ustalenia nieważności czynności prawnej ustanowienia hipoteki wpisanej z wyższym pierwszeństwem na rzecz osoby trzeciej (art. 189 k.p.c.). Orzeczenia sądu, wydane w takich postępowaniach, mogą stanowić podstawę dokonania wpisu wykreślenia hipoteki.
Sygnatura akt III CZP 121/13, uchwała z 14 marca 2014 r.