WSA: Instytut musi zbadać, kto donosił w marcu 68

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej musi dokładnie przeanalizować posiadane akta, aby ustalić kto był agentem składającym raporty Służbie Bezpieczeństwa, obciążające studentów prawa Uniwersytetu...

15.03.2016

Wydatki na premie i nagrody są kosztem podatkowym

Naczelny Sąd Administracyjny nie wycofał się z opinii, że premie i nagrody wypłacane pracownikom z dochodów spółki po jej opodatkowaniu, stanowią koszt uzyskania przychodu. W uchwale z lutego 2016...

14.03.2016

Realia przetargu decydują o wysokości kary umownej

Zamówienia publiczne

Wysokość kary umownej musi być adekwatna do okoliczności danej sprawy. Powinno się uwzględniać nie tylko stosunek wysokości tej kary do szkody zamawiającego, ale też do wysokości wynagrodzenia...

14.03.2016

WSA: nie ma norm prawnych odnoszących się do zapachów

Środowisko

Ustawodawca nie przewidział w polskim porządku prawnym ochrony powietrza przed zapachami, a jedynie przed określonymi substancjami w powietrzu wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

14.03.2016

Kalkulacja ceny może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

Zamówienia publiczne

Sposób kalkulacji ceny stanowi istotną dla wykonawcy wartość gospodarczą, bo pozwala mu na utrzymywanie jego przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami działającymi w tej samej branży - orzekła...

12.03.2016

NSA: bezprawne przeniesienie policjanta do drogówki

Policjant został bezprawnie przeniesiony na inne stanowisko służbowe - stwierdził NSA. Przy przenoszeniu muszą być spełnione trzy elementy składające się na równoważność stanowiska: to samo...

12.03.2016

WSA: kwalifikacja muru zależy od jego funkcji

Budownictwo

Mur może być zarówno ogrodzeniem, jak i konstrukcją oporową. To, jak zostanie zakwalifikowany i czy jego budowa będzie wymagać pozwolenia na budowę, zależy od funkcji, jaką w rzeczywistości ma...

11.03.2016

Błąd fiskusa nie musi oznaczać racji wnioskodawcy

Uznanie przez sąd administracyjny określonej wykładni fiskusa za błędną wymaga prezentacji właściwego rozumienia określonego przepisu. Nie musi ono jednak być zgodne z oceną prawną stanu faktycznego...

10.03.2016