Rada powiatu ustaliła regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.

Wojewoda zaskarżył uchwałę do sądu administracyjnego.

Uznał bowiem, iż rada przyjęła na sesji uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu w brzmieniu uwzględniającym autopoprawki starosty. I w związku z tym pominęła obowiązkowe, uprzednie przedłożenie projektu uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym.

Rada tłumaczyła, iż projekt uchwały został przesłany dwóm związkom zawodowym reprezentującym nauczycieli.

Związki przedstawiły swoje stanowisko. Starosta poinformował związki, że wszystkie zgłaszane przez organizacje propozycje, poza dwoma postulatami, zostaną uwzględnione.

WSA uznał skargę za bezzasadną.

Sąd przypomniał, iż ustawodawca, formułując sposób działania związków zawodowych w procesie tworzenia prawa, kładł nacisk nie tyle na efekt uzgodnień w postaci osiągnięcia zgody, ile przede wszystkim na sam fakt uzgadniania, na sam proces dochodzenia do zgody, zbliżania, czy ujednolicania stanowisk.

Oznacza to, że najważniejsze jest samo poddanie projektu procedurze uzgodnieniowej, nie zaś skutek w postaci jednolitego, w pełni zgodnego zapatrywania na daną sprawę.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Ustawodawca dopuścił sytuację, w której - pomimo przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej – organ stanowiący nie uwzględni stanowiska wyrażonego przez związki zawodowe.

Kluczowe znaczenie ma tylko to, czy związkom zawodowym umożliwiono zapoznanie się i wypowiedzenie o treści projektu poddanego następnie pod głosowanie w organie stanowiącym.

Procedurę uzgodnieniową cechuje uprzedniość, co oznacza, że rada może debatować wyłącznie nad wcześniej uzgodnionym projektem aktu – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 419/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów