Czy pracownik na urlopie bezpłatnym wpływa na wysokość odpisu na ZFŚS?

Prawo pracy

W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać nadal ze środków ZFŚS. Naliczany powinien być również za niego odpis podstawowy na fundusz. Fakt, że nastąpiło na czas tego urlopu zawieszenie realizacji zobowiązań wynikających ze stosunku pracy nie oznacza, iż dana osoba przestała być pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, a tym samym przepisów ustawy o ZFŚS. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

10.08.2023

Indeks Lewiatana. Układy zbiorowe pracy mało atrakcyjne dla firm

Prawo pracy

Tylko 35 proc. przedsiębiorców, którzy wiedzą czym są układy zbiorowe pracy, chciałoby wprowadzić je w swojej firmie, 60 proc. jest przeciwnego zdania, a 5 proc. nie wypowiedziało się w tej sprawie – wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Lewiatana przeprowadził CBM Indicator.

09.08.2023

Badanie: Aż 47 proc. ankietowanych Polaków boi się czegoś w pracy

Prawo pracy

Aż 47 proc. badanych Polaków zmaga się z lękami, które dotyczą ich życia zawodowego, a 58 proc. uważa, że problemy natury psychicznej wpływają na ich karierę – wynika z najnowszego badania InterviewMe. Najczęstsza fobia w pracy związana jest z przemawianiem publicznym, a najczęstszy odczuwany lęk w pracy to lęk przed wpadką, popełnieniem błędu.

08.08.2023

Tylko 4 na 10 pracowników LGBT+ w Polsce doświadczających zachowań dyskryminujących zgłosiło je pracodawcy

Prawo pracy

60 proc. badanych Polaków uważa, że ich firma nie podejmuje działań włączających mniejszości seksualne. Polscy respondenci, którzy nie zgłosili zachowań dyskryminujących, nie zrobili tego ze strachu przed pogorszeniem swojej sytuacji (47 proc.) oraz z powodu braku wiary w jakąkolwiek zmianę i zaprzestanie takich praktyk (40 proc.) – wynika z najnowszego raportu Deloitte.

07.08.2023

MRiPS prognozuje, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc.

Rynek Prawo pracy

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem, a w zestawieniu z końcem lipca 2022 r. była niższa o 0,2 pkt proc. Z kolei Eurostat podał, że stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu br. wyniosła 2,7 proc. wobec średniej unijnej wynoszącej w czerwcu br. 5,9 proc.

07.08.2023

ZUS obniżył i cofnął w II kwartale br. świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa na kwotę 40,8 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W II kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych – podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2023 r. osiągnęła 5 491,4 tys. zł.

07.08.2023

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym opublikowana

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Ustawa wdraża unijne przepisy i określa m.in. zasady delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium kraju, kontroli przestrzegania przepisów i kontroli drogowej oraz współpracy organów w tym zakresie. Celem ustawy jest m.in. jest ochrona polskiego rynku przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw członkowskich oraz spoza Unii Europejskiej.

07.08.2023

Uprawnienia rodzicielskie i dodatkowe dni wolne przysługują, ale nie wszystkim zatrudnionym

Prawo pracy

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B nie przysługują uprawnienia rodzicielskie i dodatkowe dni wolne od pracy, jak np. zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej czy urlop opiekuńczy. Zdaniem prawników, firmy, w których większość pracowników jest tak zatrudniona, mogą mieć problemy, gdy osoby te będą chciały renegocjować umowy. O tym świadczą wątpliwości i pojawiające się pytania.

07.08.2023

RPO: Funkcjonariusze służb nie mają takich samych praw m.in. do urlopu opiekuńczego

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Funkcjonariusze ABW, AW, SKW, SWW i CBA nie zostali objęci przepisami, które gwarantują np. czas wolny od służby z powodu siły wyższej czy 5 dni urlopu opiekuńczego. Takie prawa przewidują dwie unijne dyrektywy dotyczące czasu pracy (m.in. work-life balance). Według KPRM, w obecnej sytuacji nie jest zasadne włączanie do ustawowych pragmatyk tych służb dodatkowych przepisów potencjalnie ograniczających możliwość pełnienia tak uwarunkowanej służby.

07.08.2023

Pracodawcy obawiają się definicji cyfrowej platformy pracy

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Nawet sklep internetowy może stać się cyfrową platformą pracy. O jej istnieniu nie będzie bowiem decydować sektor czy rodzaj działalności, ale sposób organizacji świadczenia usługi. To może doprowadzić do zróżnicowania sytuacji osób wykonujących tożsame usługi i zadania, bo różnie ukształtowane zostaną ich uprawnienia, w zależności od sposobu organizacji współpracy z klientem czy sposobu przekazywania rezultatów pracy. W efekcie w jednej firmie mogą być zastosowane dwa modele współpracy w różnych działach.

04.08.2023

Porozumienie ramowe dotyczące telepracowników to dobry krok

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

1 lipca 2023 roku weszło w życie porozumienie ramowe dla telepracy. Wdraża ono nowe rozwiązania dotyczące transgranicznych telepracowników, jeżeli są zatrudnieni przez pracodawcę z siedzibą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale pracę wykonują częściowo zdalnie z innego państwa, które jednocześnie jest ich krajem zamieszkania – pisze Barbara Kolimeczkow, doradca podatkowy.

04.08.2023

Pracodawcy mają 180 dni na przeszkolenie z BHP pracowników i funkcjonariuszy

Prawo pracy BHP Koronawirus

Posłowie po cichu wydłużyli z 60 dni do 180 dni termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiana przepisów covidowych znalazła się w ustawie o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie w tym zakresie 27 lipca.

03.08.2023

Funkcjonariusze i żołnierze będą jednak mogli zgłaszać naruszenia prawa

Prawo pracy Prawo unijne

Jest kolejna wersja projektu ustawy o sygnalistach. Według najnowszej propozycji z 12 lipca, przepisy będą miały zastosowanie również do funkcjonariuszy różnych służb oraz ich rodzin, a także do żołnierzy. Państwowa Inspekcja Pracy pozostała organem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, w przypadku których zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia.

03.08.2023

MRiPS: Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa zwiększy się natomiast z obecnych 23,50 zł do 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 28,10 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.

02.08.2023

Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.

02.08.2023

Gdy ustawodawca wchodzi w buty pracodawcy – rzesza pokrzywdzonych rośnie, koszty reform też

Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaszanie zatrudnienia z mocy ustawy, choć budzące poważne wątpliwości na gruncie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, jest sposobem władzy na pozbywanie się z administracji publicznej osób m.in. chronionych kodeksem pracy, bo w wieku przedemerytalnym. Ci, którzy swoich praw dochodzą przed sądami, walczą o nie latami. Rosną też koszty, jakie społeczeństwo płaci za te „reformy”.

01.08.2023

Kto zapłaci pracodawcy za lepszą ochronę pracownika, któremu ta się nie należała

Prawo pracy

Firmy zastanawiają się nad konsekwencjami nowych przepisów, które pozwolą sądowi, na wniosek pracownika, zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zwłaszcza, gdy po paru latach zwolnienie pracownika okaże się uzasadnione. Zdaniem prawników, wyrok oddalający powództwo nie uzasadnia odpowiedzialności Skarbu Państwa.

31.07.2023

Czy pracodawca ma obowiązek uzgadniać plan urlopów ze związkami zawodowymi?

Prawo pracy

Pracodawca ma współdziałać z zakładową organizacją związkową jedynie przy ustalaniu, czy sporządzać plan urlopów, czy też nie. Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to powinny one przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko. Wyrażenie w nim woli sporządzenia planu urlopów oznacza, że pracodawca powinien go przygotować zgodnie z kodeksem pracy. Nie musi jednak ustalać jego treści w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

29.07.2023

Nagradzanie pracowników a równe traktowanie w zatrudnieniu

Prawo pracy

Nagroda jest świadczeniem najczęściej o charakterze pieniężnym (ale również może przybierać formę np. dodatkowego płatnego urlopu), opartym na mniej lub bardziej sformalizowanej ocenie pracy pracownika. Przy jej przyznawaniu należy pamiętać o równym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu i starać się maksymalnie obiektywizować przesłanki przyznawania nagród oraz różnicowania ich wysokości.

28.07.2023