Prawo.pl
Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie i zajmują pierwsze miejsce w Payroll Proficiency Index, przygotowanym przez firmę kadrowo-płacową SD Worx. Rodzime przedsiębiorstwa uzyskały aż 71,7 proc. w biegłości w zarządzaniu listami płac, wyprzedając tym samym firmy z Norwegii (71,2 proc.), Hiszpanii (70,5 proc.) i Irlandii (68,15 proc.).
Grażyna J. Leśniak
29.03.2023
Rynek Prawo pracy
Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich, wystąpił do poseł Urszuli Ruseckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o pilne podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt ma na celu objęcie skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., emerytów urodzonych także w innym roku niż 1953.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Sprzedaż części przedsiębiorstwa i w konsekwencji przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, pociąga za sobą szereg problemów nie tylko praktycznych, ale i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników przypisanych do kilku jednostek organizacyjnych pracodawcy, w tym m.in. do transferowanej części przedsiębiorstwa - pisze radca prawny Agnieszka Nowak-Błaszczak.
Agnieszka Nowak-Błaszczak
29.03.2023
Prawo pracy Spółki

PPK najmniej budzącym zaufanie elementem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Polacy największe zaufanie mają do oszczędzania w ramach ZUS, następnie w OFE, potem w IKE/IKZE, a dopiero na końcu do intensywnie promowanych przez rząd PPK – wynika z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Niski poziom zaufania do PPK potwierdza też to, że poziom partycypacji w PPK wynosi niepełne 35 proc.
Regina Skibińska
29.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Pracodawcy będą musieli na piśmie zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony, podając przyczynę tej decyzji. To oznacza praktyczne zrównanie tej formy zatrudnienia z umowami na czas nieokreślony. A skutkiem może być odchodzenie przez firmy od umów terminowych, na rzecz cywilnoprawnych i B2B.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
MRiPS chce przenieść do nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem część obecnych przepisów. To trzeci projekt rozporządzenia opublikowany we wtorek na stronie RCL, którego wydanie ma związek z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r., która czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. On również, tak jak pozostałe, ma wejść w życie po upływie 7 dni od publikacji.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W części B akt osobowych pracodawcy będą musieli umieszczać dokumentację związaną z korzystaniem przez pracownika z nowych uprawnień, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, takich jak np. wniosków o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawca będzie musiał w świadectwie pracy zamieszczać informacje nie tylko dotyczące liczby dni pracy okazjonalnej wykorzystanej przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Będzie też podawał informacje o wykorzystaniu przez pracownika zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Od 1 kwietnia 2023 r. ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat niższą o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 6,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Zbliża się 13. sesja Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (OEWGA). W jej trakcie zapadną decyzje, które mogą zintensyfikować debatę na temat szerszego zapewnienia praw osób starszych w prawie międzynarodowym. RPO popiera te działania, bo uważa, że jedynie nowa konwencja byłaby właściwym i skutecznym instrumentem pozwalającym na pełną ochronę osób starszych.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Pomoc społeczna Prawo pracy
Zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy zaczną obowiązywać w kwietniu, ale w 2023 r. do wykorzystania będą pełne 24 dni wprowadzonej nią pracy zdalnej okazjonalnej, bo ani z przepisów Kodeksu pracy, ani z przepisów ustawy nowelizującej nie wynika, że uprawnienie do wnioskowania o taką pracę rozliczone ma być proporcjonalnie do okresu obowiązywania tych regulacji.
Marek Rotkiewicz
28.03.2023
Prawo pracy
Przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą również pracowników szkoły - w tym nauczycieli, choć ze względu na specyfikę pracy, nie skorzystają z nowych rozwiązań w takim samym zakresie, jak przedstawiciele innych zawodów. Trudno bowiem w praktyce wyobrazić sobie, jak nauczyciel z domu zapewni bezpieczeństwo uczniom znajdującym się w szkole.
Monika Sewastianowicz
28.03.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy

Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.
Jacek Męcina
27.03.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Pojedyncze kontrole zwolnień lekarskich zyskują na popularności. Wpływa na to rekordowa liczba wystawionych w 2022 roku L4 czy łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do zwolnień za pośrednictwem teleporad. Nie bez znaczenia pozostaje też inflacja oraz kryzys energetyczny, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności i kontrolowania pracowników na L4, co do których zachodzi podejrzenie nadużyć.
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kobieta, która zdecyduje się na przejście na emeryturę z chwilą ukończenia 60 roku życia, otrzyma emeryturę, którą ZUS ustali, dzieląc zgromadzony przez nią kapitał przez 254,3 miesiące dalszego trwania życia (238,9 miesięcy - w 2022 r.). Mężczyźnie, który skończy aktywność zawodową po ukończeniu 65 lat, ZUS wyliczy emeryturę dzieląc jego kapitał przez 210 miesięcy (w 2022 r. - 196,2).
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS: Przerwa w urlopie macierzyńskim jest możliwa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Urlop macierzyński można przerwać. Mama dziecka, która jest na macierzyńskim, może to zrobić, jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia pozostałej części tego urlopu, pod warunkiem że sama mama wykorzystała już 8 tygodni z przysługujących jej 14. Z pozostałej część tego urlopu mama może także skorzystać później, już po wyjściu przez siebie lub dziecko ze szpitala.
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy nie uciekną już tak łatwo przed egzekucją administracyjną. ZUS będzie bowiem mógł ściągać zobowiązania nie tylko z ich wynagrodzenia, ale i z okresowych świadczeń pieniężnych, w tym świadczenia pieniężnego przysługującego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacanych im przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także przez rok od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
27.03.2023
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Resort edukacji po raz kolejny zapowiada ograniczenie biurokracji w szkołach, płonne są jednak raczej nadzieje, że jednym z elementów tego planu będzie uproszczenie procedury oceniania nauczycieli. Związkowcy chcą, by resort wycofał się z konieczności określania wartości punktowych dla każdego kryterium. MEiN wyklucza taką zmianę, choć chce pójść na pewne ustępstwa.
Monika Sewastianowicz
27.03.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy
Rodzice dzieci powyżej 4. roku życia będą mogli nadal, bez swojej zgody, być zatrudniani w rozkładach czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę w systemach równoważnych, w systemie skróconego tygodnia pracy oraz w systemie pracy weekendowej pracować po 12 czy 16 godzin, ale będą mogli zdecydować, czy chcą pracować w nadgodzinach, porze nocnej i delegacjach, dopóki dziecko nie skończy 8 roku życia.
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO. Ograniczone kompetencje nadzorcze sprawiają, że organy mają trudności w odzyskiwaniu niewłaściwie przechowywanych dokumentów, a jak już je odzyskają, obywatel musi czekać na ich konserwację.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023
Emerytury i renty Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Taką decyzję może podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione: bez bezpośredniego badania ubezpieczonego lub bez udokumentowania rozpoznania.
Kolankiewicz Karol
25.03.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Rodzice dzieci do lat 4 zaczęli aktywnie szukać w mediach społecznościowych informacji o przysługującej im – jako grupie uprzywilejowanej - pracy zdalnej, której, jak sądzą, pracodawca nie będzie mógł im odmówić. Snują już nawet plany rezygnacji ze żłobka czy przedszkola, by zająć się dzieckiem w domu. Prawnicy jednak ostrzegają: pracodawca może nie zgodzić się na pracę zdalną.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023
Prawo pracy
Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
Marek Sondej
24.03.2023
Środowisko Rynek i konsument BHP Prawo unijne
Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. Apelujemy o to, żeby nie klikać w podejrzane linki, ani nie pobierać załączników niewiadomego pochodzenia – apeluje ZUS w opublikowanym w piątek komunikacie.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
Ubezpieczenia społeczne

Niekonstytucyjny brak prawa do odliczenia połowy dopłaconych w 2023 r. składek zdrowotnych

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Ministerstwo Finansów potwierdza, że przedsiębiorcy opłacający za 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą zaliczyć do kosztów połowy składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zmiany od 1 stycznia 2023 r. formy opodatkowania na zasady ogólne. Zdaniem prawników, to jest nierówne traktowanie obywateli wobec prawa, czyli naruszenie Konstytucji.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Rząd chce wykorzystać 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Kwota pożyczki do 24 marca 2023 r. zostanie przekazana jednorazowo na rachunek Funduszu Solidarnościowego. Rozporządzenia w tej sprawie zostało już przekazane do podpisu premiera.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Mimo nowelizacji ustawy „zaopatrzeniowej” w 2022 r. niektórzy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają trudności w zrealizowaniu przysługujących im uprawnień emerytalnych. Do okresu służby na potrzeby wyliczenia podstawy emerytury nie mogą doliczać zatrudnienia uznanego za równorzędne ze służbą, za które otrzymywali wynagrodzenie.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023
Emerytury i renty Administracja publiczna
Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
Marek Rotkiewicz
23.03.2023
Prawo pracy
Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u pracodawcy. Zamierza w ten sposób uściślić nieprecyzyjny przepis w ustawie, który wejdzie w życie 7 kwietnia. Nie ma jednak ku temu delegacji ustawowej.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023
Prawo pracy

Będzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Rząd rozpatrzy projekt ustawy

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został dziś skierowany pod obrady Rady Ministrów - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego, o co oni zabiegali od lat.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność