26 marca 2024 r.  wchodzi w życie ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1972), regulująca zasady wykonywania 15 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, tj.:

 1. asystentki stomatologicznej,
 2. elektroradiologa,
 3. higienistki stomatologicznej,
 4. instruktora terapii uzależnień,
 5. opiekuna medycznego,
 6. optometrysty,
 7. ortoptystki,
 8. podiatry,
 9. profilaktyka,
 10. protetyka słuchu,
 11. technika farmaceutycznego,
 12. technika masażysty,
 13. technika ortopedy,
 14. technika sterylizacji medycznej,
 15. terapeuty zajęciowego,

oraz w ograniczonym zakresie – również dietetyków.

Także 26 marca br. uruchamiany jest Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do rejestru to warunek niezbędny uprawniający do wykonywania zawodów medycznych objętych ustawą (z wyłączeniem dietetyków).

Rok czasu na wpis do rejestru, ale tylko pół roku na złożenie wniosku

W przepisach przewidziano okres przejściowy. Osoby, które 26 marca 2024 r. spełniać będą określone w ustawie warunki niezbędne do dopuszczenia do wykonywania danego zawodu, mogą wykonywać ten zawód jeszcze przez rok bez uzyskania wpisu do rejestru, czyli do 26 marca 2025 r.  Muszą jednak złożyć wniosek o wpis do rejestru nie później niż do 26 września 2024 r.

Jeżeli do 26 marca 2025 r. nie uzyskają wpisu do rejestru – utracą prawo do wykonywania zawodu.

Problem mogą mieć osoby,  które wykonują zawody objęte ustawą, ale ukończyły studia wyższe lub szkoły policealne na innych kierunkach, niż określone w ustawie dla danego zawodu medycznego. Utracą prawo wykonywania zawodu, jeśli nie spełniają minimalnych warunków w zakresie wymaganego wykształcenia i wykonywały swój zawód przez okres krótszy niż 5 lat przed wejściem w życie ustawy.

Będą mogły kontynuować jego wykonywanie tylko jeżeli przed 26 marca br.:

 1. uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 506), niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego,
 2. w okresie ostatnich 5 lat wykonywały czynności przewidziane w ustawie dla wykonywanego przez nie zawodu oraz
 3. spełniają pozostałe, określone w ustawie, warunki niezbędne do dopuszczenia do wykonywania zawodu.

26 marca uruchamiany jest system do składania wniosków

Składanie wniosków o wpis do rejestru – opatrzonych podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – odbywać się będzie w formie elektronicznej, za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl. Opłata za wniosek to 100 zł. 

Jak podaje Centrum e-Zdrowia, które będzie administratorem systemu – pomoc techniczną będzie można uzyskać telefonicznie, przez całą dobę, pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie prowadzony przez ministra zdrowia, na podstawie danych zamieszczanych w nim na bieżąco przez wojewodów (decyduje miejsce zamieszkania). Jeśli miejsce zamieszkania nie będzie możliwe do ustalenia, zmiany wprowadzi wojewoda mazowiecki. 

Zawody medyczne z obowiązkiem wpisu do rejestru

Wprowadzenie rejestru umożliwi weryfikację osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Spośród zawodów medycznych objętych ustawą – obowiązkowi wpisu do rejestru nie będą podlegali wyłącznie dietetycy, do których przepisy ustawy znajdują zastosowanie tylko w ograniczonym zakresie.

Wszystkie pozostałe osoby, spełniające warunki niezbędne do wykonywania danego zawodu medycznego objętego ustawą, określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-5 ustawy – podlegają wpisowi do rejestru, a zawód mogą wykonywać dopiero od dnia uzyskania tego wpisu.

Osoba, które bez wymaganego uprawnienia (a więc również – bez wpisu do rejestru) – posługiwać się będą tytułem zawodowym, w ramach któregokolwiek z zawodów medycznych objętych ustawą – może zostać ukarana karą grzywny. Jeżeli natomiast, działać będzie ponadto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (np. świadcząc usługi medyczne, posługując się tym tytułem) – grozi jej nawet kara ograniczenia wolności.