Stopień nauczyciela dyplomowanego nada gmina

Gmina, a nie organ nadzoru pedagogicznego, będzie nadawała najwyższy stopień awansu zawodowego. Taki zapis znalazł się w projekcie założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela.

02.04.2013

Tańszy proces o własny lokal?

W toku sprawy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu wydatki obciążające powoda będzie ponosił tymczasowo Skarb Państwa. Sąd obciąży powoda tymi wydatkami oraz pozostałymi kosztami procesu,...

30.03.2013

Przedsiębiorcy szybciej otrzymają swoje pieniądze

Terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie będą mogły przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie...

29.03.2013

Zmaleje opłata rekrutacyjna na studia

Aż o 15 złotych zmaleć ma opłata rekrutacyjna na studia. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia określającego maksymalne opłaty, jakie mogą pobierać uczelnie przy przyjęciach na studia w...

29.03.2013

MEN kończy prace nad nową maturą

W kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, określającego nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu dla szóstoklasistów i egzaminu maturalnego...

26.03.2013

Szkoła niepubliczna również nie zatrudni osoby karanej

Nowelizacja Karty Nauczyciela ujednolici przepisy dotyczące zatrudniania na stanowisku nauczyciela osób, które były karane za przestępstwo umyślne. Nie będą one mogły podjąć pracy także w placówkach...

25.03.2013

Opublikowano nowe wzory świadectw i dyplomów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostaną dostosowane do nowej podstawy programowej i zmian, jakie wprowadzono w zakresie...

22.03.2013

Wiadomo kto uzna kwalifikacje pirotechnika

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie uzyskały uprawnienia do uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania...

21.03.2013