Wątpliwości ZNP wyraziło w opinii do rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, której celem jest popularyzacja opieki przedszkolnej. Znalazły się w niej także zapisy dotyczące łączenia przedszkoli i szkół podstawowych. Według projektu oddziały przedszkolne w szkołach przekształcone zostaną w przedszkola działające w zespole ze szkołą - dzięki temu ich czas pracy nie będzie podporządkowany organizacji pracy szkoły. Przekształcenie nastąpi z mocy prawa w 2016 r., dyrektorami zespołów będą dyrektorzy szkół podstawowych. Zespoły szkolno-przedszkolne będą mogły obejmować nawet kilka przedszkoli. Dodatkowo nowe przepisy umożliwią przekształcenie w przedszkole publiczne innym formom wychowania przedszkolnego.
ZNP zwraca uwagę, że takie zmiany wymagają doprecyzowania przepisów Karty Nauczyciela, ponieważ dotyczą łączenia placówek feryjnych z nieferyjnymi, nie wiadomo zatem, jak będzie wyglądać kwestia urlopów zatrudnionych w zespołach nauczycieli. MEN nie uwzględnił uwag Związku, stwierdzając, że wykraczają poza materię regulowaną w projekcie. Resort obiecuje jednak, że przeanalizuje Kartę Nauczyciela pod tym kątem. Uspokaja także, że przekształcenie innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole możliwe będzie wyłącznie, gdy placówka spełni wszystkie standardy wymagane od przedszkola.
Ministerstwo Edukacji Narodowej odmówiło również uwzględnienia uwag związku dotyczących dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
"Funkcjonowanie oraz dotowanie oświaty niepublicznej w Polsce jest usankcjonowane prawnie od wielu lat. Przedszkola i szkoły niepubliczne podlegają nadzorowi m.in. kuratora oświaty, kontroli Sanepid, PIP czy RIO. Rodzice – zgodnie z Konstytucją RP – mają prawo do wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne." - podkreśla MEN w podsumowaniu do konsultacji społecznych. Kwestia cedowania na podmioty niepubliczne zadań związanych z zapewnieniem dostępu do edukacji publicznej będzie wkrótce przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego.

Polecamy: Reforma przedszkoli zagrozi nauczycielskim urlopom?