Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów, jakim odpowiadają poszczególne typy składowisk odpadów oraz zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowiska odpadów.


Wydane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1588) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320), które tracą moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

W stosunku do obowiązujących do tej pory przepisów nie wprowadzono istotnych zmian merytorycznych w związku z prowadzeniem składowisk odpadów, za wyjątkiem przepisów dotyczących składowisk odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do czasowego składowania rtęci metalicznej. Konieczność określenia dodatkowych wymogów dla składowisk tych odpadów wynika z regulacji unijnych. Rtęć metaliczna uznana za odpad składowana będzie w specjalnych zbiornikach mieszczących spełniające odpowiednie wymagania pojemniki. To zupełnie nowe regulacje, ponieważ działalność polegająca na składowaniu rtęci metalicznej nie była do tej pory prowadzona na terenie kraju ze względu na funkcjonujący zakaz składowania odpadów płynnych.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523)