Z dniem 22 maja 2013 r. wejdzie w życie r ozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 528) . W wyniku nowelizacji wprowadzono zmiany do rozdziału 1 i 12 działu VI rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 279 znowelizowanego rozporządzenia, obiekty inżynierskie usytuowane w pobliżu budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, w których ruch drogowy powoduje przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięków zakłócających (hałasu) powinny być wyposażone w ekrany przeciwhałasowe.

Nowe przepisy wprowadzają z kolei swobodę wyboru urządzenia ochrony przed hałasem w odniesieniu do drogowych obiektów inżynierskich. Przy projektowaniu drogowych obiektów inżynierskich obowiązkowo trzeba będzie uwzględnić konieczność zapewnienia dotrzymania, w związku z prognozowanym ruchem na tych obiektach, dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. W sytuacji, gdy prognozowany poziom hałasu przenikający do środowiska przekraczać będzie dopuszczalne poziomy, wówczas konieczne będzie zaplanowanie, na etapie projektowania obiektów inżynierskich, zastosowania odpowiednich środków ochrony (niekoniecznie ekranów akustycznych). Ponadto, w wyniku nowelizacji zmieniono § 281 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu ekrany przeciwhałasowe należy wykonać z materiałów trwałych (dotychczas przepis wskazywał na materiały lekkie).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 528)