Z dniem 11 maja 2013 r. weszły w życie dwa rozporządzenia wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 533) oraz rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 534) .

Celem obu nowelizacji jest dostosowanie przepisów wykonawczych do przepisów ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 474), zmienionych ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1414). W wyniku nowelizacji ustawy zmieniona została podległość wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 3 ustawy, ośrodki te podlegają zarządowi województwa (przed nowelizacją ustawy podlegały sejmikowi województwa).

Zgodnie z treścią pierwszego z ww. rozporządzeń, właściwy miejscowo zarząd województwa ustala wysokość wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokość świadczeń dodatkowych dyrektora i zastępcy dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodek Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez właściwy miejscowo zarząd województwa.

Przydatne materiały:
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 533)
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 534)