Z dniem 8 maja 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529) . Celem rozporządzenia jest doprecyzowanie i uporządkowanie obecnego stanu prawnego, przy uwzględnieniu zmian legislacyjnych w systemie oświaty, zdrowia i polityki społecznej, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach oraz uwzględnieniu doświadczeń płynących z praktyki nabytej w tym okresie.

W porównaniu z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:
- dokładnie wskazano, że podstawą objęcia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
- wskazano, że zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będą organizowane od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (zgodnie z przepisem przejściowym do dnia 31 grudnia 2013 r. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia),
- wskazano, że udział w zajęciach dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki, uznaje się za spełnianie tych obowiązków, zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- wskazano, że zajęcia prowadzone zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i zespołowych, powinny być organizowane we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),
- doprecyzowano cele i zakres zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- określono, że godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut, wprowadzono tygodniowy minimalny czas trwania zajęć oraz określono maksymalny dzienny czas trwania zajęć w poszczególnych formach,
- doprecyzowano przepis dotyczący dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowe przepisy uwzględniają postulaty zgłaszane przez środowisko oświatowe, w tym przedstawicieli przedszkoli, szkół, placówek systemu oświaty (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych), kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły i placówki oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)