Gmina nie może zawrzeć umowy ze swoim sołectwem

Samorząd terytorialny

Przy braku przymiotu osobowości prawnej jednostka pomocnicza gminy nie może zawrzeć z gminą umowy najmu lokalu czy użyczenia, bowiem należałoby zakwalifikować te czynności jako czynności dokonywane z...

23.03.2016

Błędy w PIT-11 należy skorygować

Jeśli płatnik błędnie wykazał w informacji PIT-11 przychody z tytułu wynagrodzeń, winien odpowiednio skorygować tę informację - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

22.03.2016

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw odsunęły w czasie przekształcenie się funkcjonujących w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych w przedszkola.

22.03.2016

Podatnik PIT nie może zmienić roku podatkowego

Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie może zmienić roku podatkowego. Dla niego rokiem podatkowym będzie zawsze rok kalendarzowy - wyjasnia ekspert Vademecum...

21.03.2016