Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza kierownik budowy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Ustawa ta ani wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie odnoszą się do obowiązku informowania pracowników w zakresie planu BIOZ. Informacja o zagrożeniach ustalonych w planie powinna jednak pośrednio dotrzeć do pracowników podczas przekazywania im informacji o zagrożeniach dla zdrowia, w tym także na podstawie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego wykorzystującej informacje zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do informowania pracowników zobowiązuje pracodawcę ustawa z dnia 16 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p.
Zgodnie z art. 2071 § 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1. Z kolei art. 2092 § 1 k.p. stanowi, iż w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest zobowiązany m.in.: niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Zgodnie z art. 226 pkt 2 k.p. pracodawca powinien informować pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.