Nowe przepisy dotyczyć mają przedsiębiorstw stosujących groźne chemikalia, jak zakłady petrochemiczne, farmaceutyczne czy produkujące nawozy sztuczne.
Jednym z celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.Urz.UE L 197 z 24.7.2012, s. 1) jest podniesienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, czemu mają służyć rozszerzone wymogi dotyczące kontroli. Dyrektywa ustala m.in. minimalne częstotliwości jej przeprowadzania. W momencie stwierdzenia poważnych naruszeń - dyrektywa wprowadza ponadto obowiązek wykonania ponownej kontroli w ciągu 6 miesięcy.
W nowej dyrektywie ważne są także zmiany z punktu widzenia lokalizacji budownictwa mieszkalnego. Przedsiębiorstwa o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii będą bowiem musiały dostarczyć stosowaną analizę dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, zakłady o dużym ryzyku (ZDR) będą miały obowiązek uwzględnienia w swoich raportach o bezpieczeństwie scenariuszy poważnych awarii, które mogłyby wystąpić w wyniku klęsk żywiołowych oraz zasad postępowania w takich sytuacjach.
Dyrektywa wzmacnia także przepisy związane z publicznym dostępem do informacji o poziomie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Powszechnie dostępne dane to m.in.: ogólne informacje o poważnych zagrożeniach mogących wystąpić w zakładzie oraz ich skutkach dla ludzi i środowiska.
Z punktu widzenia przedsiębiorców głównym celem wprowadzanej dyrektywy jest dostosowanie istniejących regulacji (dyrektywy Rady 96/82/WE, czyli tzw. dyrektywy Seveso II) do nowego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych, zawartego w rozporządzeniu nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Przepisy tego rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na Globalnie Zintegrowanym Systemie Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów GHS (Global Harmonised System).
Projekt dyrektywy Seveso III był w znacznym stopniu negocjowany przez Ministerstwo Środowiska w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To wówczas udało się m.in. wypracować większość jej zapisów, w tym regulacje dotyczące możliwości wyłączenia z postanowień dyrektywy niektórych substancji stosowanych przez zakład pod warunkiem, że nie powodują one zagrożenia dla ludzi i środowiska. Dyrektywa Seveso III stanowi także przykład skutecznej współpracy pomiędzy prezydencjami. Zapisy, które udało się nam uzgodnić, zostały w krótkim czasie przyjęte przez prezydencję duńską. – mówi Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
Dyrektywa Seveso III została przyjęta w czerwcu br. podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych. Zastąpi ona dyrektywę Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Seveso II). Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace związane z wdrożeniem nowych regulacji do polskiego prawa, co musi się ostatecznie zakończyć 1 czerwca 2015 r.