Za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych grożą dwie kary

Jeżeli nie prowadząc ksiąg rachunkowych podatnik działał umyślnie mogą zostać wymierzone dwie kary, tj. grzywna albo kara pozbawienia wolności oraz grzywna. Jeżeli natomiast nieprowadzenie księgi...

12.01.2017

Gmina musi zapewnić odbiór zmieszanych odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny

Co do zasady, gmina musi zapewnić odbiór każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych, każdej ilości odpadów zielonych w terminach wyznaczonych do ich odbioru (a także selektywnie zebranych odpadów...

11.01.2017

Burmistrz nie może otrzymać nagrody uznaniowej

Samorząd terytorialny

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przyznawania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) nagród innych niż nagroda jubileuszowa. W związku z tym rada gminy nie jest uprawomocniona do...

10.01.2017

Miejsce postojowe podlega amortyzacji

Nabyte miejsce postojowe stanowi najprawdopodobniej środek trwały (udział w lokalu niemieszkalnym, tj. hali garażowej) i podlega amortyzacji według rocznej stawki 4,5 proc. Wydatek na jego nabycie...

10.01.2017