Odpowiedź

Zespół powypadkowy nie musi być jednomyślny w zakresie dokonanych ustaleń i treści opracowanej dokumentacji powypadkowej. Każdy członek zespołu powypadkowego – w tym społeczny inspektor pracy - ma prawo złożyć do treści protokołu zdanie odrębne, które powinno być uzasadnione. Rozbieżność zdań powoduje, że o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca. Zdanie odrębne społecznego inspektora pracy, będącego członkiem zespołu powypadkowego, nie skutkuje nieważnością postępowania powypadkowego czy bezskutecznością dokonanych ustaleń.

Uzasadnienie

Wystąpienie wypadku przy pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki. Niezbędne jest uruchomienie postępowania zmierzającego do ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia. Szczegółowe kwestie z tym związane uregulowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.w.p. Wiadomość o wypadku przy pracy nakłada na pracodawcę, zgodnie z § 4 r.u.o.w.p., obowiązek powołania zespołu powypadkowego mającego za zadanie ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku. W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

Zespół sporządza w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. Protokół ten jest sporządzany w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręczany jest pracodawcy do zatwierdzenia. W praktyce nie można wykluczyć, że inspektor pracy nie będzie podzielał treści zawartych w protokole powypadkowym. W takiej sytuacji, zgodnie z § 10 r.u.o.w.p., każdy członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne – zarówno pracownik służby bhp, jak i społeczny inspektor pracy. Nie wystarczy sam zapis – „nie zgadzam się z treścią protokołu” - zdanie odrębne powinno być uzasadnione.

Zgłoszenie zdania odrębnego – niezależnie od tego, kto je zgłasza – nie blokuje toczącego się postępowania powypadkowego i nie powoduje nieważności dokonanych wcześniej ustaleń. W takim przypadku, zgodnie z § 10 ust. 2 r.u.o.w.p., o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów