Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

 

Czy w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych od 2017 r. należy zmienić w kartotekach środków trwałych grupy już istniejące na nowe kategorie np. grupa 491 zespoły komputerowe, zmiana na grupę 487?
 
 
 
Odpowiedź:
Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Podmioty, które w bieżącym roku będą ustalać zasady amortyzacji środków trwałych oraz wybierać właściwą dla nich stawkę amortyzacji powinny stosować dotychczasową klasyfikację KŚT 2010. Ustawodawca zadecydował bowiem, że KŚT z 2010 r. nadal należy stosować do końca 2017 r.: w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości, w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych. W pozostałych sprawach nowa KŚT 2016 jest stosowana jednocześnie z tą z 2010 do końca bieżącego roku.
W związku ze zmiana KŚT nie należy więc zmieniać w 2017 r. w kartotekach grup dla istniejących środków trwałych.
 
Uzasadnienie:
Od 2011 r. obowiązuje wprowadzona rozporządzeniem z 10 grudnia 2010 r. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), zwana dalej „KŚT 2010”. Podziały występujące w grupie 1 i 2, dotychczas obowiązującej KŚT 2010, opracowane zostały na podstawie grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), tzw. „PKWiU 2008”. W związku z tym, obiektom objętym ww. grupami przypisane zostały odpowiednie symbole PKOB i PKWiU 2008. Natomiast środkom trwałym objętym grupami od 3 do 9 przypisano powiązania z odpowiednimi symbolami PKWiU 2008. Wprowadzenie nowej klasyfikacji PKWiU 2015 spowodowało konieczność nowelizacji ww. powiązań, a tym samym klasyfikacji KŚT 2010. Jednocześnie nowelizacja rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprowadziła istotne zmiany dotyczące użytków gruntowych, które mają bezpośredni wpływ na treść Klasyfikacji Środków Trwałych. Elementem klasyfikacji są objaśnienia wstępne, schemat klasyfikacji, objaśnienia szczegółowe oraz Klucze powiązań pomiędzy: KŚT 2010 a KŚT 2016 i KŚT 2016 a KŚT 2010.