Wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1036/09

Samorząd terytorialny

Uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zachowały moc obowiązującą po dniu...

25.01.2011