Czy do godzin "karcianych" można zaliczyć opiekę nad uczniami podczas dowozu autobusem szkolnym?
Zgodnie z treścią art. 17 ust. 3a ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu do szkoły. Ustawa nie wskazuje wprost organu jednostki samorządu terytorialnego, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie tego obowiązku. W związku z tym, dla ustalenia właściwego organu gminy, zastosowanie mają przepisy ogólne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Wobec tak skonstruowanej normy prawnej należy podkreślić, że dyrektor szkoły nie jest w żaden sposób upoważnionym do zobowiązywania nauczycieli do wykonywania opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły, gdyż jest to kompetencja organu prowadzącego szkołę. Katalog przedmiotowy zadań realizowanych w ramach dodatkowej godziny, o której mowa w treści art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, jest uregulowany w treści § 2 ust. 5 i ust. 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). Ze względu, że obowiązek opieki nad dziećmi dowożonymi jest obowiązkiem organu prowadzącego, nie wchodzi on w zakres zadań statutowych szkoły. W związku z tym opieka nad dowożonymi dziećmi nie może być rozliczana w ramach dodatkowej godziny, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN.

Krzysztof Lisowski