Pytanie:
W jaki sposób wystawić teraz tytuł na oboje współmałżonków? Czy można dopisać żonę na stronie 5 tytułu, gdzie na decyzji i upomnieniu nie jest w ogóle wymieniona, czy wystawić dodatkową decyzję na żonę i później nowe upomnienie na nią i drugi tytuł?

Odpowiedź:
W przedstawionej sytuacji nie jest konieczne przeprowadzanie dodatkowego postępowania podatkowego celem wydania decyzji małżonce. Wystarczające jest dopisanie żony podatnika na stronie 5 tytułu wykonawczego.

 

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków. Jak wyjaśnił WSA we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2011 r., III SA/Wr 747/10, "przepis art. 27c u.p.e.a., zezwalający na wystawienie jednego tytułu wykonawczego na oboje małżonków, dotyczy sytuacji, kiedy zobowiązanym z decyzji podatkowej jest jeden z małżonków, natomiast samo egzekwowanie należności ma się odbyć z majątku wspólnego, a więc obejmującego mienie również drugiego małżonka". Z kolei NSA w wyroku z dnia 15 lutego 2010 r., II FSK 1415/08, wyjaśnił, że "przepis art. 27c u.p.e.a. ma zastosowanie wtedy, gdy tylko jeden z małżonków jest zobowiązanym w rozumieniu ustawy, a drugi takiego statusu nie ma, a jedynie zachodzi podstawa do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka".
W świetle powyższego normalną jest sytuacja, w której tytuł wykonawczy wystawiany jest na oboje małżonków, mimo że decyzja podatkowa została wydana tylko wobec jednego z małżonków. Nie jest zatem w przedstawionej sytuacji konieczne przeprowadzanie dodatkowego postępowania podatkowego celem wydania drugiej decyzji małżonce. Wystarczające jest dopisanie żony podatnika na stronie 5 tytułu wykonawczego.

[Uwaga! Ta odpowiedź jest już nieaktualna od 30 VII 2020 r.]