Wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1036/09

Samorząd terytorialny

Uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zachowały moc obowiązującą po dniu...

25.01.2011

Wynagrodzenie nauczyciela sprawującego funkcję radnego

Samorząd terytorialny

Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w ktrym uczestniczy w pracach komisji stałych lub w obradach sesji rady gminy?...

25.01.2011