Wyrok NSAz dnia 25 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 761/09

Samorząd terytorialny

Pobieranie opłat (a więc danin publicznych) za korzystanie z drg publicznych jest formą sprawowania władztwa publicznego. Opłaty publiczne pobierane są zawsze w związku z określonym, konkretnym...

24.01.2011