Czy do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od którego zależy m.in. długość okresu wypowiedzenia i wysokość odprawy przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy doliczyć staż z poprzedniego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, który zakończył się przejęciem przez innego pracodawcę na mocy art. 231 k.p.?
Przykład:
Pracownik zatrudniony od 10 lat w firmie A został w styczniu 2010 r. przejęty na mocy art. 23 1 k.p. przez firmę B. Firma B rozwiązała z pracownikiem stosunek pracy z dniem 31 października 2010 r. Od dnia 1 listopada 2010 r. pracownik zostaje ponownie zatrudniony w firmie A.
Czy do okresu zatrudnienia u pracodawcy A należy pracownikowi doliczyć poprzedni okres zatrudnienia (do dnia przejęcia przez firmę B)?

Tak. Staż pracy, od którego uzależnione są okresy wypowiedzenia (i wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników) to staż pracy u danego pracodawcy, tzw. staż zakładowy.

W przypadku wielokrotnego zatrudnienia u danego pracodawcy, nawet wówczas, gdy owo zatrudnienia nie ma charakteru ciągłego, trzeba uznać, iż w stażu pracy, o którym mowa w art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) należy uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, a nie tylko okresy nieprzerwane (M. Gersdorf, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2008, s. 205).
W uchwale 7 sędziów z dnia 15 stycznia 2003 r. (III PZP 20/02, OSNP 2004, z. 1, poz. 4) SN stwierdził, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy. Staż pracy u danego pracodawcy nie musi być zatem nieprzerwany (K. Jaśkowski, E. Maniewska, J. Stelina. Grupowe zwolnienia, Warszawa 2007, s. 113). W przykładzie podanym w pytaniu należy, ustalając okres wypowiedzenia pracownika, brać pod uwagę obydwa okresy zatrudnienia u pracodawcy A. I ten przed przejściem do pracodawcy B, i okres aktualnie trwającego zatrudnienia u pracodawcy A, po powtórnym zatrudnieniu.