Odpowiedź

W sytuacji, gdy zobowiązanie o charakterze pieniężnym wynikające z jednego aktu administracyjnego obciąża dwie osoby fizyczne, wierzyciel powinien wystawić dwa tytuły wykonawcze.

Uzasadnienie

Pojęcie zobowiązanego w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji unormowane jest w art. 1a pkt 20 i rozumie się przez niego osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub też osobę fizyczną, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym. W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zobowiązaniem o charakterze pieniężnym obciążającym dwóch zobowiązanych solidarnie (dwie osoby fizyczne), co wynika z treści postanowienia o nałożeniu grzywny. Z istoty zobowiązania solidarnego wynika, że obciąża ono więcej niż jedną osobę, a spełnienie tego zobowiązania w całości przez jednego z nich zwalnia od obowiązku pozostałych. Należy podkreślić, gdy że mamy do czynienia ze zobowiązaniem o charakterze solidarnym obciążającym dwóch zobowiązanych, wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji winien wystawić dwa tytuły wykonawcze, na każdego ze zobowiązanych z osobna.

Z treści wzoru formularza – Tytuł wykonawczy – będącego załącznikiem do rozporządzenia z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.) wynika, że nie jest możliwym wpisanie dwóch zobowiązanych (tu: osób fizycznych) w jednym tytule wykonawczym. Zwrócić należy uwagę, że znajdująca się w formularzu Tytułu wykonawczego część B "Dane identyfikujące zobowiązanego" rubryka 9, nie wskazują miejsca gdzie by można wpisać dwie osoby fizyczne. Tak więc egzekucja mimo, że dotyczy pewnego wspólnego zobowiązania dwóch osób, celem jej przeprowadzania musi zostać skierowana przeciwko konkretnej osobie fizycznej lub prawnej. Ponieważ w analizowanym przypadku zobowiązanym są dwie osoby fizyczne, które mają solidarnie spełnić obowiązek o charakterze pieniężnym, który wynika z aktu administracyjnego wystawionego na dwie osoby fizyczne i każda z nich obowiązana jest do spełnienia obowiązku Wierzyciel winien skierować dwa tytuły wykonawcze. Oznacza to, że dla każdego z dwóch zobowiązanych wierzyciel winien wystawić tytuł wykonawczy celem wyegzekwowania obowiązku o charakterze pieniężnym wynikającym z postanowienia o nałożeniu grzywny. Wystawione tytuły wykonawcze wierzyciel winien skierować do organu egzekucyjnego, celem wszczęcia przez ten organ egzekucji. Należy zauważyć, że w sytuacji wyegzekwowania przez organ egzekucyjny całości należności pieniężnej od jednego ze zobowiązanych, zobowiązanemu z którego należności nastąpiło całkowite zaspokojenie wierzyciela, pozostanie roszczenie regresowe o zwrot części wyegzekwowanej należności (z uwagi na solidarny charakter zobowiązania).

Anna Kawecka

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)
Rozporządzenia z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.)