W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) - dalej r.s.z.u.w. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 255, poz. 1712) mamy problem z ustaleniem podstawy naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli ("trzynastki").
Czy naliczając "trzynastkę", do składników wchodzących do podstawy naliczenia tego wynagrodzenia należy ująć jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacony w styczniu 2010 r. za 2009 r.?
Bardzo proszę o interpretację tych przepisów i komentarz.
Do obliczenia "trzynastki" przyjmuje się:
1. wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez nauczyciela w ciągu roku kalendarzowego.
2. dodatki:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjny,
c) funkcyjny,
d) za warunki pracy.
3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy.
6. wynagrodzenie za pracę w święto.
7. dodatek za uciążliwość pracy.
8. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (ale nie świadczenie urlopowe wypłacane z ZFŚS).
9. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Zgodnie z § 1 ust. 1 r.s.z.u.w. w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
6) wynagrodzenie za pracę w święto,
7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą",
8) jednorazowy dodatek uzupełniający.
Wobec tego, skoro w podstawie "trzynastki" uwzględniane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, w skład którego wchodzi dodatek uzupełniający, to powinien on zostać wliczony do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Marta Handzlik