Agnieszka Kurowska

Artykuły autora

Zmiana kierownika budowy jest zmianą istotną

Zamówienia publiczne

Wykonawca w złożonej ofercie w wykazie osób wpisał jako kierownika budowy Panią X. Po wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy, wykonawca złożył pismo informujące o zmianie kierownika budowy na...

21.01.2015

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Zamówienia publiczne

Czy dwie oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez jeden podmiot tj. jako osoba fizyczna i jako spółka cywilna, powinny zostać odrzucone przez zamawiającego?

20.11.2014
  1  2  3  4  5  6  7  8