Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p. nie zawierają przepisu przewidującego wprost obowiązek zamawiającego zawiadomienia wykonawców o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Informacja taka może zostać przesłana wykonawcom wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 92 ust. 1 p.z.p.

Kwoty na sfinansowanie zamówienia nie wpisuje się w SIWZ >>>

Przepis art. 86 ust. 3 p.z.p., nakłada na zamawiającego obowiązek podania bezpośrednio przed otwarciem ofert do informacji wykonawców kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Brak jest jednak przepisu przewidującego obowiązek zamawiającego zawiadomienia wykonawców o zwiększeniu tej kwoty, o ile taka decyzja została przez zamawiającego podjęta.

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. – chyba że może zwiększyć rzeczoną kwotę do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

Kwotę na realizację zamówienia można podać przed otwarciem ofert >>>

Tym samym dokonanie przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oznacza, że zamawiający zwiększył tę kwotę. Potwierdzenie tej decyzji wynikać będzie – bezpośrednio lub pośrednio, z treści zawiadomienia, o którym mowa w art. 92 ust. 1 p.z.p. (informacja o wyniku postępowania).