Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zamawiający jest uprawniony do podania informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia nie tylko bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Informacja na temat możliwości budżetowych zamawiającego w odniesieniu do planowanego zakupu może być podana wykonawcy, który w tej sprawie zwrócił się do zamawiającego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dalej u.d.i.p. Jednak najwłaściwszym postępowaniem w takim przypadku jest podanie przedmiotowej informacji każdemu z potencjalnych wykonawców.

Tego rodzaju informacja może być upubliczniona bądź bezpośrednio w treści SIWZ, bądź może być zamieszczona w ramach sesji odpowiedzi na pytania do SIWZ. Takie postępowanie zamawiającego zagwarantuje każdemu wykonawcy równy dostęp do informacji mających wpływ na kalkulację ceny.

Udzielenie odpowiedzi wykonawcy składającemu zapytanie o wysokość kwoty przeznaczanej na realizację zamówienia może nastąpić jeszcze przed terminem składania ofert i może być oparte o przepisy u.d.i.p. Negatywnym skutkiem takiego postępowania jest jednak ograniczenie dostępu do informacji na temat zakładanego budżetu zamówienia tylko do kręgu tych wykonawców, którzy skorzystali z przepisów u.d.i.p. Takie działanie może być odbierane jako naruszenie zasady równości wykonawców (art. 7 p.z.p.) wyrażającej się m.in. prawem do takiego samego dostępu do wszystkich danych mogących mieć wpływ na udział wykonawcy w postępowaniu. W ocenie autora, w sytuacji gdy jeden z wykonawców zwrócić się z wnioskiem o jakim mowa w zapytaniu, informacja na temat zakładanego budżetu winna być podana w trybie właściwym publikacji SIWZ.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 p.z.p. zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. Jakkolwiek przepis ten wprost wskazuje moment, w którym zamawiający powinien podać wysokość kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brak jest podstaw do przyjęcia, że zamawiający nie jest uprawniony do ujawnienia takiej kwoty wszystkim wykonawcom również na wcześniejszym etapie postępowania. Reżim p.z.p. nie przewiduje zakazu przekazywania wykonawcom takich informacji.

Zwrócić należy przy tym uwagę na fakt, iż w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r., ustanawiającym wzór ogłoszenia o zamówieniu, wskazane jest w sekcji II zatytułowanej "Przedmiot zamówienia", że zamawiający powinien dokonać określenia przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia (II.1.4). Powyższe wskazuje, iż zamawiający może w niniejszej rubryce wzoru ogłoszenia o zamówieniu umieścić kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto we wzorze protokołu postępowania właściwego np. w trybie przetargu nieograniczonego określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 października 2010 r. w rubryce nr 2 zamawiający umieszcza informację o wartości przedmiotu zamówienia, którą, co prawda ma możliwość zamieścić już po otwarciu ofert, ale żaden przepis nie uniemożliwia podania tej wartości także na wcześniejszym etapie postępowania. Przepisy p.z.p. nie stawiają zatem żadnych ograniczeń co do podawania informacji o jakiej mowa w zapytaniu, odpowiednio wcześniej niż przed otwarciem ofert, tj. np. w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.