Z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., wynika, że Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. Na gruncie reguł znaczeniowych języka polskiego termin „bezpośrednio” oznacza „znajdujący się bardzo blisko” (źródło: http://sjp.pwn.pl/sjp/bezposredni;2443986.html), a termin „bezpośredni” to „w chwili następującej po czymś” (źródło: http://acceptance.sjp.pwn.pl/sjp/bezposrednio;2443994.html).

Zamawiający nie musi prezentować próbek na otwarciu ofert >>>

Interpretując przepis art. 86 ust. 3 p.z.p. należy więc stwierdzić, że kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia należy wyjawiać Wykonawcom tuż przed czynnością otwarcia ofert. Urząd Zamówień Publicznych w opinii prawnej pt. "Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a obowiązek unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p." (LEX nr 22809), podkreśla, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie musi być tożsama z kwotą, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W toku postępowania może okazać się, że Zamawiający będzie w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert.

W konsekwencji, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowania zamówienia, Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert i udzielić zamówienia. Wówczas kwota, jaką Zamawiający przeznacza na udzielenie zamówienia będzie przekraczała kwotę określoną w art. 86 ust. 3 p.z.p. Od momentu wszczęcia postępowania do czasu składania ofert kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia może ulec zmianie, stąd też nie ma również praktycznego uzasadnienia podawanie przez Zamawiającego kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia już na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kwotę na realizację zamówienia można podać przed otwarciem ofert >>>

Reasumując, Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia tuż przed otwarciem ofert, natomiast w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może podać szacunkową wartość zamówienia.