Bartosz Starczewski

Artykuły autora

Pierwszy krok do planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określona przez przepisy ustawowe, a jej niedopełnienie grozi nawet stwierdzeniem nieważności miejscowego planu. Pierwszym...

24.05.2011

Linie rozgraniczające muszą być jednoznacznie ustalone

Samorząd terytorialny

Jednym z głównych zadań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie przeznaczenia terenów oraz rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania. W tym...

06.05.2011

Jednostka pomocnicza nie może skarżyć gminy

Samorząd terytorialny

Jednostki pomocnicze gmin nie posiadają zdolności sądowej, a zatem nie mają możliwości wnoszenia skarg do sądu administracyjnego na uchwały rady gminy.

11.04.2011

Zmiany w prawie budowlanym ograniczą dochody gmin

Nowelizacja definicji budowli w Prawie budowlanym będzie miała znaczący wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Wyłączenie niektórych obiektów z definicji budowli oznacza zmniejszenie...

26.09.2010
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    55