Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpoznawał sprawę ze skargi osiedla – jednostki pomocniczej miasta – którą wniósł zarząd osiedla jako organ wykonawczy tej jednostki pomocniczej. Skarga dotyczyła uchwały rady miasta, w której rada wyraziła opinię na temat budowy elektrowni biometanowej.

Zgodnie z przepisem art. 101 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Jednak jednym z warunków skutecznego wniesienia skargi jest posiadanie zdolności sądowej, czyli zdolności do występowania przed sądem. Podmioty posiadające zdolność sądową zostały określone w art. 25 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Zgodnie z tym przepisem zdolność sądową posiadają:
- osoby fizyczne i osoby prawne,
- państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej,
- inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa,
- organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.
Jednostki pomocnicze gmin nie należą do żadnej z tych kategorii podmiotów.

W uzasadnieniu swojej decyzji sąd stwierdził, iż powierzenie przez gminę jej jednostkom pomocniczym części swoich kompetencji oznacza, że jednostki te działają jako ich jednostka "macierzysta", a więc jako gmina. Wyłącza więc to możliwość dochodzenia przez jednostkę pomocniczą, jak również przez jej organy, interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym.

Z tego powodu skarga była niedopuszczalna i podlegała odrzuceniu przez sąd administracyjny, a więc nie mogła podlegać merytorycznemu rozpatrzeniu.


Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 lutego 2011 r. sygn. II SA/Lu 17/11, LEX nr 736476.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)