O zapłacie VAT decyduje ryzyko strat

Wobec zaewidencjonowania i rozliczenia przez podatnika, podatku od towarów i usług w kwocie niższej niż wykazana w fakturach przekazanych kontrahentom, różnica pomiędzy tymi dwiema wielkościami...

26.09.2012

Najwyższa stawka może też objąć część budynku

Związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie wywołuje obowiązku opodatkowania najwyższą stawką podatkową całości tego budynku. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 14...

25.09.2012

Każdy dozwolony podział zysku wyklucza opodatkowanie

Każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Takie stanowisko wynika z...

24.09.2012

Usługi assistance podlegają zwolnieniu z VAT

Usługi assistance świadczone przez spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 8 maja 2012 r. oraz z wyroku WSA w...

24.09.2012

Umowa przechowania "ujawnia" dochody nieujawnione

Nie można biorącego w depozyt obciążać skutkami przekazania mu środków nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przychodach składającego. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Opolu z 22 sierpnia 2012...

20.09.2012

Prawa autorskie nie dotyczą wizerunku

Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za...

17.09.2012

Fiskus nie może sam podzielić ulgi na dziecko

Jednostronne dokonanie przez któregoś z rodziców zmiany proporcji podziału kwoty ulgi na dziecko nie upoważnia organu podatkowego do dokonania podziału tej proporcji w częściach równych. Takie...

14.09.2012

Certyfikaty inwestycyjne są jak pieniądze

Certyfikaty inwestycyjne otrzymane w wyniku wniesienia do funduszu inwestycyjnego udziałów spółki stanowią przychód, który należy opodatkować w dniu przeniesienia praw do udziałów na fundusz. Takie...

13.09.2012

Sam rachunek nie daje prawa do ryczałtu

Jeżeli kwota należności wypłacana jest na podstawie rachunku a nie na podstawie zawartej umowy, to nie jest spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Takie stanowisko wynika z interpretacji...

12.09.2012