Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Stosownie do art. 23 ust. 3b, przepis ust. 1 pkt 46 powołanego artykułu, nakładający obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a ust.1.

Jeżeli więc podatnik zamierza wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy najmu spełniającej warunki określające umowę leasingu, to wydatki związane z jego używaniem może bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie prowadząc ewidencji przebiegu pojazdu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., IPPB1/415-1191/12-2/KS